Giới thiệu

Giới thiệu chung

1. Tên gọi:
    Tên Tiếng Việt: Văn phòng Công tác Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam
    Tên Tiếng Anh: Bureau for Vietnam Business Associations (VBA)

2. Chức năng, nhiệm vụ:
Văn phòng Công tác Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam (Sau đây gọi là Văn phòng) là cơ quan chuyên trách chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng đoàn, Ban Thường trực VCCI.

Văn phòng là cơ quan thường trực của Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam.

Văn phòng có nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu đề xuất, tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Thường trực VCCI về các vấn đề liên quan đến phát triển hiệp hội doanh nghiệp;
 • Cập nhật, tổng hợp thông tin về tình hình phát triển hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước;
 • Hỗ trợ, tư vấn trong việc thành lập cũng như tổ chức hoạt động của các hội, hiệp hội và câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân thuộc các ngành hàng, lĩnh vực của nền kinh tế từ Trung ương đến địa phương;
 • Phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan triển khai các hoạt động (đào tạo, hội nghị, hội thảo, tọa đàm …) nhằm phổ biến thông tin, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp;
 • Khảo sát, nắm bắt thông tin về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên thông qua các hiệp hội đại diện;
 • Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phát triển hiệp hội doanh nghiệp;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng đoàn, Ban Thường trực giao.
 • Nghiên cứu đề xuất, tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Thường trực VCCI về các vấn đề liên quan đến phát triển hiệp hội doanh nghiệp;
 • Cập nhật, tổng hợp thông tin về tình hình phát triển hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước;
 • Hỗ trợ, tư vấn trong việc thành lập cũng như tổ chức hoạt động của các hội, hiệp hội và câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân thuộc các ngành hàng, lĩnh vực của nền kinh tế từ Trung ương đến địa phương;
 • Phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan triển khai các hoạt động (đào tạo, hội nghị, hội thảo, tọa đàm …) nhằm phổ biến thông tin, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp;

Thành viên

Đối tác

0.11120 sec| 1363.172 kb