Hôm nay, ngày 3/2/2020, Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 90 tuổi, 90 mùa xuân, trải qua nhiều giai đoạn cách mạng khác nhau. Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tạo lập được cơ đồ chư

Thứ năm, 03-02-2020 | 20:44:33 +07:00
Cơ đồ, vị thế ngày hôm nay có sự đóng góp lớn lao của Đảng. Chính sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta nói chung.

Hôm nay, ngày 3/2/2020, Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 90 tuổi, 90 mùa xuân, trải qua nhiều giai đoạn cách mạng khác nhau. Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tạo lập được cơ đồ chưa từng có. 

Thực tiễn cách mạng Việt Nam 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã vượt qua bao chông gai, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trong những năm 1930 và những năm tiếp theo của thế kỷ XX, được đánh dấu bằng những mốc son chói lọi gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng đã giành được những thắng lợi vĩ đại như: Từ cao trào Xô Viết Nghệ – Tĩnh, cuộc vận động dân chủ năm 1936-1939, phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta bị xóa bỏ; chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đỉnh cao là chiến thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành công cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Tiếp nữa, một thắng lợi vô cùng quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng CSVN ở thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI là sự nghiệp đổi mới được khởi xướng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 15-18/12/1986. Mà trước hết là “đổi mới về tư duy kinh tế”, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Trong giai đoạn lãnh đạo công cuộc đổi mới, thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn nhất quán kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý thức đổi mới phải phù hợp với thực tiễn luôn sáng tạo và phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Ngày nay, với công cuộc đổi mới kinh tế nước ta tăng trưởng mạnh, nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Hệ thống chính trị và khối đại Đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường. Quốc phòng và an ninh được giữ vững.

Việt Nam đã mở cửa, trở thành thành viên của ASEAN, APEC, WTO và nhiều tổ chức quốc tế khác, tham gia nhiều định chế thương mại tự do, chủ động và tích cực đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương, trở thành đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, hội nhập ngày càng sâu, rộng vào nền kinh tế toàn cầu, từng bước mở rộng hội nhập vào tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh và văn hóa – xã hội…v..v.

Không những vậy, nói tới Đảng thì không thể không nói tới vấn đề xây dựng Đảng, mà công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng lại không thể không nhắc đến Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Những năm gần đây, chưa bao giờ công tác chấn chỉnh, kỷ luật Đảng được siết chặt và làm mạnh mẽ. Hàng loạt vụ án, đại án tham nhũng được đưa ra xét xử. Hàng loạt cán bộ, Đảng viên, rất nhiều trong số đó là những lãnh đạo cao cấp dính vào vòng lao lý. Đó là điều chưa từng có trong lịch sử, góp phần  làm trong sạch bộ máy Đảng, củng cố được niềm tin của nhân dân.

Theo đó, để chọn được những cán bộ thực sự có đủ phẩm chất, đạo đức và năng lực để đưa vào cấp ủy, đứng vào đội ngũ lãnh đạo của Đảng ở nhiệm kỳ tới, điều quan trọng là phải thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền.

Có thể nói, trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã được rèn luyện, thử thách qua 90 mùa xuân, Đảng luôn ý thức được vị thế của Đảng duy nhất cầm quyền, đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Đúng như nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Chưa bao giờ nước ta có được cơ đồ, vị thế như ngày hôm nay”. Cơ đồ đó có sự đóng góp lớn lao của Đảng, chính sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta nói chung. 


Thành viên

Đối tác

0.06296 sec| 1428.063 kb