QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI)

Thứ năm, 21-05-2020 | 4:28:51 +07:00
Sáng 21/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

 

 

 

Toàn cảnh Phiên họp

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến các cơ quan của Quốc hội và Báo cáo của Chính phủ về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội như sau:

Về mối quan hệ của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) với các luật có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu theo hướng: Những vấn đề quy định khác với các luật khác được quy định rõ ngay trong từng điều khoản của dự thảo Luật để tránh phát sinh các xung đột trong áp dụng pháp luật. Đối với các quy định liên quan đến điều khoản chuyển tiếp, dự thảo Luật dự kiến cụ thể các điều, khoản sửa đổi, bổ sung tại các luật có liên quan và lộ trình sửa đổi để trình Quốc hội xem xét, thông qua, bảo đảm đồng bộ hệ thống pháp luật.

Về phạm vi điều chỉnh, quy định đối tượng hộ kinh doanh vào dự thảo Luật Doanh nghiệp, hiện có 2 loại ý kiến: Loại ý kiến thứ nhất nhất trí đưa nội dung quy định về hộ kinh doanh vào dự thảo Luật như phương án Chính phủ đã trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 vì các lý do sau đây: Nội dung quy định về hộ kinh doanh tại dự thảo Luật dựa trên cơ sở luật hóa tối đa các quy định đã được áp dụng ổn định trong thực tiễn của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Luật Doanh nghiệp năm 1999, 2005 và năm 2014 đã có điều khoản quy định về hộ kinh doanh và giao Chính phủ quy định chi tiết. Do đó, xét về bản chất thì việc quy định một Chương về hộ kinh doanh trong dự thảo Luật chỉ là việc bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa các quy định chung đã có về hộ kinh doanh; Việc quy định hộ kinh doanh trong dự thảo Luật sẽ có tác động tích cực, xóa bỏ hạn chế về thương quyền và nâng cao địa vị pháp lý của hộ kinh doanh.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị không quy định nội dung về hộ kinh doanh vào dự thảo Luật, mà xem xét, ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh vì các lý do sau đây: Xét về bản chất, hộ kinh doanh là một loại hình kinh doanh nên quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh cần phải được điều chỉnh bởi Luật, chứ không thể quy định bằng Nghị định. Tuy nhiên, việc đưa hộ kinh doanh vào dự thảo Luật là không phù hợp vì hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp nên không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Doanh nghiệp; Hộ kinh doanh được coi là một hình thức kinh doanh khác biệt với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Những quy định về hộ kinh doanh tại dự thảo Luật chỉ mới giải quyết được việc kiểm soát, quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh, mặt khác có thể làm tăng rủi ro, tăng chi phí đối với thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; bên cạnh đó chưa có quy định tạo thêm quyền tự do kinh doanh, tăng độ an toàn kinh doanh, tạo thêm thuận lợi cho hộ kinh doanh, cũng như các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh. Vì vậy, việc quy định hộ kinh doanh trong dự thảo Luật dẫn đến phải mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cho một chủ thể mới; Số lượng về đối tượng chịu tác động là hộ kinh doanh rất lớn. Vì vậy, cần có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá thực tiễn và tham vấn để hoàn thiện khung khổ pháp luật tốt nhất điều chỉnh và áp dụng cho chủ thể hộ kinh doanh, tránh những tác động bất lợi tới hoạt động của các hộ kinh doanh.

Đối với nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất lựa chọn loại ý kiến thứ 2.

 

 

 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo một số nội dung

Về doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, quy định như dự thảo Luật nhằm thể chế hóa chủ trương về tỷ lệ cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII. Tỷ lệ theo quy định tại dự thảo Luật như đã quy định trước đây tại Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Việc quy định doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là doanh nghiệp nhà nước nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả hơn việc sử dụng vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp này. Tuy nhiên, việc thay đổi khái niệm có thể có những tác động nhất định đến quá trình cổ phần hóa, song các doanh nghiệp nhà nước nắm cổ phần chi phối chỉ là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở những lĩnh vực then chốt, quan trọng mà Nhà nước cần nắm như tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW. Do vậy, sẽ không có tác động lớn. Mặt khác, việc sửa đổi khái niệm về doanh nghiệp nhà nước như trên sẽ được tiến hành rà soát sửa đổi, bổ sung tại các luật, nghị quyết của Quốc hội có liên quan về doanh nghiệp nhà nước và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 để bảo đảm đồng bộ hệ thống pháp luật, có hiệu lực thi hành cùng Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo rõ, việc xác định nội hàm “bảo đảm Nhà nước nắm giữ phần vốn góp hoặc cổ phần chi phối” tại khái niệm doanh nghiệp nhà nước là rất quan trọng nhằm bám sát Nghị quyết số 12-NQ/TW. Việc làm rõ nội hàm của việc "chi phối" để bảo đảm quyền chi phối của Nhà nước trong mọi quyết định về quản trị, sản xuất, kinh doanh, bao gồm việc thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần để xác định được tỷ lệ phù hợp. Đồng thời, tỷ lệ này cũng cần phải bảo đảm phù hợp với các cam kết, thông lệ quốc tế.

Về thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp, hiện có 2 loại ý kiến:

Loại ý kiến thứ nhất thống nhất với phương án Chính phủ đã trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, theo đó bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh vì các lý do sau đây: Thủ tục thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ là thủ tục hành chính, không phải là thủ tục xin phép sử dụng con dấu; Việc bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu giảm bớt thủ tục hành chính, giảm rủi ro trong giao dịch dân sự và giao dịch với cơ quan nhà nước; góp phần cắt giảm chi phí gia nhập thị trường, nâng xếp hạng về môi trường kinh doanh của quốc gia; Trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, doanh nghiệp có thể chủ động ứng dụng các phương tiện khoa học, công nghệ (chữ ký điện tử hoặc công nghệ blockchain...).

Loại ý kiến thứ hai đề nghị duy trì quy định về thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh như Luật hiện hành để phù hợp với đặc điểm tình hình nước ta, bảo đảm tính chính danh cho doanh nghiệp vì các lý do sau: Việc doanh nghiệp phải thông báo mẫu dấu cho Cơ quan đăng ký kinh doanh không mất nhiều thời gian, thủ tục hành chính (có thể thay thế bằng hình thức điện tử); Bảo đảm việc cơ quan quản lý nhà nước có thể kiểm soát được các hóa đơn, chứng từ trong việc kê khai thuế; Tránh phát sinh tranh chấp, lừa đảo trong các hợp đồng dân sự.

Đối với nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất lựa chọn loại ý kiến thứ 2.

Về quyền của cổ đông phổ thông, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ rõ, việc quy định cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông thấp hơn là nhằm bảo vệ quyền của cổ đông thiểu số và nhóm cổ đông trong doanh nghiệp. Việc quy định theo hướng trên cũng sẽ góp phần quan trọng trong thu hút các nguồn lực đầu tư vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phù hợp và thống nhất với khái niệm cổ đông lớn quy định trong Luật Chứng khoán, bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp lý của các cổ đông thiểu số, nhóm cổ đông trong doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh sự thay đổi quá lớn; phù hợp với thực trạng quản trị và bối cảnh của nước ta, tương thích với mức tỷ lệ phổ biến ở nhiều nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến đại biểu, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông từ 10% xuống 5%.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, ngoài một số vấn đề được nêu trong báo cáo tóm tắt, nhiều vấn đề khác đã tiếp thu, giải trình và nêu cụ thể trong Báo cáo giải trình đầy đủ. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý về kỹ thuật văn bản để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội Viêt Nam


Thành viên

Đối tác

0.05773 sec| 1463.391 kb